НАКАЗ "Про затвердження Положення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд"

Завнтажити у форматі .PDF

 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ

У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Мінсім'ямолодьспорт

НАКАЗ

“ 22 ”  квітня  2009                                                                                   №  1319

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 25 листопада 2009 р.

за №  1142/17158

Про затвердження Положення

про Єдиний електронний

всеукраїнський реєстр

спортивних споруд

 

 

Відповідно до пункту 72 додатка до Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007–2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 року № 1594,

 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд (далі – Реєстр), що додається.

 

2.  Республіканському комітету Автономної Республіки Крим по фізичній культурі та спорту, структурним підрозділам з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у строк до 1 січня  2010 року надати управлінню справами Мінсім`ямолодьспорту відомості про спортивні споруди регіону  незалежно від їх підпорядкованості для включення до Реєстру.

 

 

3. Управлінню справами  спільно з Республіканським  науково-методичним кабінетом у строк до 1 вересня  2010 року забезпечити розробку програми електронного впровадження та ведення Реєстру.

 

4. Департаменту    економіки     та      фінансів    передбачити   кошти на

впровадження та ведення Реєстру.

5. Управлінню справами спільно з управлінням правового забезпечення здійснити в установленому порядку  державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Управлінню справами до 15 грудня  2009 року створити та затвердити склад комісії для розгляду заяв, документів та питань діловодства, пов'язаних з веденням Реєстру.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  Дутчака М.В.

8. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

 

 

Міністр                                                                       Ю.О.Павленко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Міністерства  України

у справах сім`ї, молоді та спорту

22.04.2009 № 1319

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 25 листопада 2009 р.

за №  1142/17158

ПОЛОЖЕННЯ

про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд

І. Загальні положення

 

1.1. Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд розроблений відповідно до пункту 72 додатка до Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007–2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 року № 1594.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд (далі – Реєстр) – система одержання, зберігання, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про наявні спортивні споруди в Україні;

заявник – юридична особа, яка подає документи для внесення адміністративної інформації (даних) про спортивні споруди до Реєстру.

Функції заявника здійснюють Республіканський комітет Автономної Республіки Крим по фізичній культурі і спорту, структурні підрозділи з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту);

реєстраційна картка – документ з відповідними реквізитами, який подається заявником для внесення до Реєстру відповідного запису про спортивну споруду;

реєстраційна справа – папка організаційно-облікового типу з документами (у паперовій та в електронній формах), що подаються заявником до Мінсім`ямолодьспорту для зберігання протягом строку, встановленого абзацом шостим  пункту 3.4 цього Положення;

 

 

 

спортивна споруда – спеціально створена та обладнана будівля, фізкультурно-спортивний комплекс, плавальний басейн, інший об’єкт, який призначений для фізкультурно-оздоровчої та/або спортивної діяльності;

спортивна споруда може мати відокремлені спортивні споруди, які є її структурними підрозділами, що розташовані поза її місцезнаходженням, але не є самостійними юридичними особами, та надають послуги в єдиному замкнутому технологічному процесі зі спортивною спорудою.

1.3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про фізичну культуру і спорт", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

ІІ. Порядок формування Реєстру

2.1. Реєстр формується Мінсім`ямолодьспортом за адміністративною інформацією (даними), що подається регіональними структурними підрозділами з фізичної культури та спорту за територіальним принципом шляхом об'єднання на єдиних методологічних засадах інформаційних систем з метою:

ведення обліку наявних спортивних споруд в Україні;

створення умов для оптимізації кількості спортивних споруд та їх використання незалежно від форм власності;

проведення моніторингу структурних та якісних змін об'єктів спортивної інфраструктури;

здійснення контролю за ефективним використанням об'єктів спортивної інфраструктури;

недопущення скорочення мережі закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів.

Під час ведення Реєстру забезпечується відображення динаміки якісних і кількісних показників, що стосуються спортивних споруд.

2.2. Мінсім`ямолодьспорт:

затверджує порядок та умови користування Реєстром;

розробляє організаційні та методологічні принципи його ведення;

здійснює контроль за повнотою даних, які вносяться до Реєстру;

розробляє і вдосконалює технологічні та програмні засоби формування Реєстру;

здійснює ведення Реєстру;

надає інформаційно-довідкові послуги користувачам Реєстру.

2.3. Регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту:

ведуть облік об'єктів спортивної інфраструктури, які розміщені на відповідній території, та подають Мінсім`ямолодьспорту адміністративну інформацію (дані) про спортивні споруди, які підлягають внесенню до Реєстру;

надають Мінсім`ямолодьспорту інформацію про зміни, що виникли в облікових даних спортивних споруд;

несуть відповідальність за достовірність наданої інформації до Реєстру та її відповідність встановленим вимогам згідно з чинним законодавством.

 

2.4. До Реєстру включаються спортивні споруди незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та відомчої належності.

Умовами для включення спортивних споруд до Реєстру є відповідність їх параметрів нормам ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди", затвердженим наказом Держбуду України від 10 листопада 2003 року № 184, та надання фізкультурно-спортивних послуг, у тому числі проведення спортивних змагань усіх рівнів.

 

ІІІ. Вимоги до Реєстру

3.1. Реєстр створюється з метою сприяння інтересам споживачів фізкультурно-спортивних послуг та забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадян інформацією про спортивні споруди, які включені до Реєстру.

3.2. Одержання, зберігання, використання та поширення інформації про спортивну споруду забезпечує Мінсім`ямолодьспорт, яке відповідно до цього Положення вирішує питання щодо внесення спортивної споруди до Реєстру.

3.3. Реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

3.4. Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні забезпечувати:

автоматизоване ведення Реєстру;

контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру;

передачу відповідним органам державної влади повідомлень та інформації з Реєстру;

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних, установлення прав доступу тощо);

зберігання інформації про спортивну споруду протягом 5 років з дати виключення її з Реєстру та передачу реєстраційної справи до державної архівної установи;

захист інформації від несанкціонованого доступу;

достовірність та повноту інформації з реєстраційних карток;

контроль за проведенням реєстраційних дій;

видачу довідок з Реєстру.

 

IV.  Відомості про Реєстр

4.1. Дані до Реєстру вносяться на підставі інвентаризації спортивних споруд, що проводиться регіональними структурними підрозділами з питань фізичної культури та спорту, а також бухгалтерської та статистичної звітності спортивних споруд, які заносяться до реєстраційних карток.

4.2. До Реєстру вноситься виключно відкрита інформація.

4.3. Мінсім`ямолодьспорт встановлює структуру файлів та опис даних Реєстру.

 

4.4. Реєстр складається з адресно-довідкової частини, інформаційно-статистичної частини та реєстраційних даних, які вносяться Мінсім`ямолодьспортом.

4.5. Одержання, аналіз, зберігання адміністративної інформації (даних) Реєстру, контроль за її достовірністю та доступом до неї здійснюється Мінсім`ямолодьспортом.

 

V. Порядок включення адміністративної інформації (даних) про спортивну споруду до Реєстру

5.1. Для включення спортивної споруди до Реєстру структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим,  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подає до Мінсім`ямолодьспорту такі документи:

заяву про внесення інформації до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд (додаток 1);

реєстраційну картку (додаток 2);

завірену копію паспорта спортивної споруди.

Додатки 1 та 2 надаються у паперовій та електронній формах.

5.2. Порядок ведення Реєстру включає, зокрема:

перевірку комплектності документів, які подаються Мінсім`ямолодьспорту, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

перевірку документів, поданих Мінсім`ямолодьспорту, на відсутність підстав для відмови у внесенні до Реєстру;

внесення інформації про юридичну особу до Реєстру.

5.3. Усі документи, що подаються для внесення до Реєстру, належать до категорії документів довгострокового зберігання і повинні надаватися у швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

5.4. Заяву про внесення інформації до Реєстру разом з усіма необхідними документами заявник подає безпосередньо до Мінсім`ямолодьспорту або надсилає поштою з описом вкладення.

5.5. Для розгляду документів наказом Мінсім`ямолодьспорту створюється комісія, яка не пізніше 30 календарних днів з дня надходження всіх необхідних документів від заявника приймає рішення про включення або про відмову у внесенні спортивної споруди до Реєстру та про виключення її з Реєстру.

5.6. Комісія залишає заяву про внесення інформації до Реєстру без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог чинного законодавства та цього Положення.

5.7. Про залишення заяви про внесення інформації до Реєстру без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав у строк не більше 30 календарних днів з дня одержання Мінсім`ямолодьспортом цієї заяви та  документів.

 

5.8. Повідомлення про прийняте рішення надсилається (надається) заявникові в письмовій формі. У рішенні про відмову у внесенні спортивної споруди до Реєстру зазначаються підстави такої відмови.

5.9. Після усунення причин, що були підставою залишення заяви про внесення інформації до Реєстру без розгляду, заявник може повторно подати заяву та документи, які розглядаються у встановленому цим Положенням порядку.

5.10. Підставами для прийняття рішення про відмову у внесенні до Реєстру є:

невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства;

недостовірність інформації у документах, поданих заявником для внесення спортивної споруди до Реєстру;

5.11. У разі відмови у внесенні спортивної споруди до Реєстру заявник може подати до Мінсім`ямолодьспорту нову заяву про внесення інформації до Реєстру після усунення підстав для такої відмови.

5.12. Рішення про відмову у внесенні спортивної споруди до Реєстру може бути оскаржено у встановленому законодавством порядку.

5.13. У разі прийняття Мінсім`ямолодьспортом рішення про внесення спортивної споруди до Реєстру Мінсім`ямолодьспорт вносить інформацію до Реєстру не пізніше ніж за 10 робочих днів з дня прийняття цього рішення.

5.14. У разі виникнення змін в інформації про спортивні споруди заявник  письмово повідомляє Мінсім`ямолодьспорт та надає відповідні підтверджувальні документи.

Зміни до реєстраційних карток Мінсім`ямолодьспорт вносить відповідно до заяви про внесення змін до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд (додаток 3).

5.15. Включення спортивної споруди до Реєстру здійснюється на безоплатній основі.

5.16. Включення до Реєстру спортивних споруд, що не перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на добровільній основі (окрім баз олімпійської та паралімпійської підготовки, яким цей статус надається рішенням Кабінету Міністрів України).

VІ. Виключення спортивної споруди з Реєстру

6.1. Підставами для виключення спортивної споруди з Реєстру є:

заява про виключення спортивної споруди з Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд (додаток 4) у зв'язку з ліквідацією спортивної споруди, перепрофілюванням або припиненням надання фізкультурно-спортивних послуг;

виключення спортивної споруди з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) як юридичної особи;

виявлення недостовірної інформації у документах, поданих заявником для внесення до Реєстру.

6.2. Мінсім`ямолодьспорт приймає рішення про виключення спортивної споруди з Реєстру протягом 30 календарних днів після надходження відповідної заяви або виявлення підстав, визначених пунктом 6.1 цього Положення.

 

VІІ.  Користування інформацією Реєстру

7.1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи можуть одержати інформацію з Реєстру шляхом звернення до Мінсім`ямолодьспорту або безпосереднього санкціонованого доступу до Реєстру.

7.2. Контроль за доступом до Реєстру здійснюється Мінсім`ямолодьспортом.

7.3. Передача інформації з Реєстру на комерційній основі забороняється.

 

 

 

Заступник начальника управління

справами Міністерства України

у справах сім`ї, молоді та спорту                                               І.І. Нич

Додаток 1

до Положення про Єдиний

електронний всеукраїнський

реєстр спортивних споруд

ЗАЯВА

про внесення інформації до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд

__________________________________________________________________

(найменування регіонального структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту)

просить внести  інформацію  про спортивну споруду до  Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд __________________________________________________________________

(повне найменування спортивної споруди)

__________________________________________________________________

(місцезнаходження)

__________________________________________________________________

(банківські реквізити)

__________________________________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________

(телефон факс)

 

Види фізкультурно-спортивних послуг, які надає спортивна споруда: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наявність ліцензії на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності __________________________________________________________________

 

Місце надання фізкультурно-спортивних послуг:

 

Найменування підрозділу спортивної споруди

Місцезнаходження підрозділу

Назва видів

фізкультурно-спортивних

послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 

"__" ______ 20___ року  № _____­­­­­­­­­­­­

 

Керівник регіонального структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту

_______________          ______________          _____________

(посада)                  (підпис)              (П.І.Б.)

 

М.П.

 

 

 

Додаток 2

до Положення про Єдиний

електронний всеукраїнський

реєстр спортивних споруд

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

спортивної споруди

Інформацію підтверджую.

Дані в електронній формі,

що додається, збігаються з

даними паперової форми цієї реєстраційної картки.

Посада керівника регіонального структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту

 

 

Прізвище, ім`я,

по батькові

 

 

Дата

"­­___" _______20__року

 

Підпис

 

 

Дата складання інформації заявником

"__" __________________ 20____ року                  М.П.

Адресно-довідкова інформація про спортивну споруду

 

Повне найменування спортивної споруди(з установчих  документів)

 

Скорочене найменування спортивної споруди(з установчих документів, у разі наявності)

 

Найменування спортивної споруди іншою мовою(з установчих документів, у разі наявності)

 

Організаційно-правова форма

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Орган управління

 

Форма власності

 

Основні види діяльності за КВЕД

 

Місце здійснення діяльності

(Україна, регіон, область або інша країна)

 

Інформація про державну реєстрацію спортивної споруди

Дата державної реєстрації, серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію спортивної споруди

 

Ким видано свідоцтво про державну реєстрацію

 

Дата та номер запису про внесення змін до державної реєстрації

 

 

Поточний стан об'єкта (діє; у процесі ліквідації, реорганізації)

 

Дата та номер державної реєстрації припинення діяльності спортивної споруди

 

Підстава для державної реєстрації припинення діяльності спортивної споруди

 

Дата та номер рішення про початок ліквідації, реорганізації об'єкта

 

Інформація про місцезнаходження спортивної споруди

Код території за КОАТУУ

 

Поштовий індекс

 

Область

 

Район

 

Населений пункт

 

Вулиця

 

Корпус

 

Будинок

 

Квартира

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна пошта (за наявності)

 

WEB-сторінка (за наявності)

 

2

Продовження додатка 2

Інформаційно-статистична частина

Інформація про матеріально-технічний стан спортивної споруди

Рік введення в експлуатацію

 

Площа земельної ділянки

 

Перелік основних спортивних споруд

та приміщень

 

Одночасна пропускна спроможність основних спортивних споруд

 

Площа основних спортивних споруд,  кв. м (площинні споруди, дзеркало води в басейнах, площа підлоги спортзалів)

 

Перелік допоміжних споруд

та приміщень (медико-відновлювальний або реабілітаційний центр, їдальня, готель, гуртожиток, сауна тощо)

 

Перелік споруд для

глядачів із зазначенням кількості глядацьких місць

 

Перелік об'єктів спортивної спрямованості

 

Кількість проведених капітальних ремонтів та час останнього проведення

 

 

 

3

Продовження додатка 2

Термін та обсяги проведеної реконструкції

 

Комплектація спортивним оснащенням та інвентарем

 

Види спорту, що культивуються

 

Середня кількість відвідувачів на день,   що обслуговуються спортивною спорудою

 

Проведені протягом останніх трьох років фізкультурно-спортивні заходи міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів

 

Забезпечення доступності інвалідів до об'єктів спортивної спрямованості

 

Доступність інвалідів до об`єктів інфраструктури

 

Технічне оснащення споруди(котельня, автогосподарство, майстерня тощо)

 

Інформація про статутний фонд (статутний капітал)

Балансова вартість основних засобів

 

Розмір частки статутного майна,

що належить державі, %

 

Інформація про види фізкультурно-спортивних послуг,

що надає спортивна споруда

Види фізкультурно-спортивних послуг (фізкультурно-виховні, фізкультурно-оздоровчі, спортивно-оздоровчі, спортивно-тренувальні, спортивно-видовищні, фізкультурно-реабілітаційні)

 

Наявність та номер ліцензії на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності

 

Відомості про керівництво спортивної споруди

Прізвище, ім'я та  по батькові, найменування посади керівника, робочий телефон

 

Прізвище, ім'я та по батькові головного інженера (заступника керівника), робочий телефон

 

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера, робочий телефон

 

Інформація про відокремлені підрозділи спортивної споруди

(заповнюється в разі наявності)

Код території за КОАТУУ

 

Поштовий індекс

 

Область

 

Район

 

Населений пункт

 

Вулиця

 

Корпус

 

Будинок

 

Квартира

 

Телефон

 

 

 

4

Продовження додатка 2

 

Факс

 

Назва відокремленого підрозділу

 

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу

 

Рік введення в експлуатацію

 

Площа земельної ділянки

 

Площа забудови нерухомого майна

 

Балансова вартість основних засобів

 

Код за ЄДРПОУ (в разі наявності)

 

Види фізкультурно-спортивних послуг

 

Наявність та номер ліцензії на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності

 

Комплектація спортивним оснащенням та інвентарем

 

Кількість відвідувачів на день, що обслуговуються відокремленим підрозділом

 

Проведені протягом останніх трьох років фізкультурно-спортивні заходи міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів

 

Прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади керівника, робочий телефон

 

________________________

Реєстраційні дані

(вноситься Міністерством)

Реєстраційний номер у Єдиному електронному всеукраїнському реєстрі спортивних споруд

 

Код спортивної споруди (надається  Міністерством)

 

Дата виключення з Реєстру

 

Дата останнього внесення змін до інформації в Реєстрі

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління справами

Мінсім`ямолодьспорту                   _________________________

(підпис)

_______________

(дата)

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про Єдиний

електронний всеукраїнський

реєстр спортивних споруд

 

ЗАЯВА

про внесення змін до Єдиного електронного всеукраїнського

реєстру спортивних споруд

__________________________________________________________________

(найменування регіонального структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту)

 

просить внести зміни до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд ________________________________________________________________________________

(повне найменування спортивної споруди)

__________________________________________________________________

(місцезнаходження)

_________________________________________________________________,

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Зареєстрованої відповідно до: ____________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення про включення спортивної споруди до Реєстру                ____________________________________________________

Реєстраційний номер ____________________________________________________

Код спортивної споруди ____________________________________________________

 

Інформація про внесені зміни до Реєстру:

 

Облікові дані, внесені до реєстраційної картки

Зміни до реєстраційної картки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"__"______ 20___ року  №____

 

 

Керівник регіонального структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту

_______________          ______________            __________

(посада)                  (підпис)                (П.І.Б.)

 

М.П.

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про Єдиний

електронний всеукраїнський

реєстр спортивних споруд

 

 

ЗАЯВА

про виключення спортивної споруди з Єдиного електронного всеукраїнського

реєстру спортивних споруд

__________________________________________________________________

(найменування регіонального структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту)

 

просить виключити з Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд ________________________________________________________________________________

(повне найменування спортивної споруди)

__________________________________________________________________

(місцезнаходження)

_________________________________________________________________,

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Зареєстрованої відповідно до: ____________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення про включення спортивної споруди до Реєстру                                ____________________________________________________

Реєстраційний номер ____________________________________________________

Код спортивної споруди ____________________________________________________

Підстава:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(зазначити причину виключення)

 

 

 

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 

"__"______ 20___ року  №____

 

Керівник регіонального структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту

_______________          ______________          ___________

(посада)                  (підпис)              (П.І.Б.)

 

М.П.

 

 

 

Ми на Facebook

Актуальне
НАКАЗ про затвердження норм витрат на проіведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів на 2017 рік.
НАКАЗ про затвердження норм витрат на проіведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів на 2017 рік. ...Читати повністю

Звіт з фізичної культури і спорту. Форма № 2-ФК (річна). 2016 рік
Звіт з фізичної культури і спорту. Форма № 2-ФК (річна). 2016 рік Звіт з фізичної культури і спорту. Форма № 2-ФК (регіони) Звіт ...Читати повністю

ПОСТАНОВА від 30 березня 2016 р. № 248
ПОСТАНОВА Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу від 30 березня 2016 р. № 248 ...Читати повністю

Роз’яснення Мінмолодьспорту щодо фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Лист Міністерства молоді та спорту України про фінінсування дитячо-юнацьких спортивних шкіл Лист Міністерства молоді ...Читати повністю

Проект Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту
Проект Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту ...Читати повністю

Наказ Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки від 07.07.2014 №2212/798
Наказ Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки "Про затвердження форм Свідоцтва про закінчення ...Читати повністю

Навчальні програми з видів спорту
Навчальні програми з видів спорту ...Читати повністю

Наказ № 30.07.2013 № 37
НАКАЗ Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ...Читати повністю

Анонси
No articles to show